سایت لگال بوکس وابسته به موسسه گام حق بوده و تحت نظارت این موسسه به فعالیت می پردازد